پله رو کششی کد 001
پله رو کششی کد 001
پله رو کششی کد 001
توضیحاتمشخصاتنظرات

وزن قابل حمل: 200 کیلوگرم قابل اجرا برای راه پله مستقیم قابلیت نصب صندلی به همراه تزئینات (کامپوزیت) تابلو فرمان هوشمند